نظر موافق و مخالف شماره ۷ (۱۹ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۲۵۴
شماره رای آی تی ال ۲۵۴-۷-اف تی
شماره سند ۷۵
توضیح نظر موافق و مخالف ریچارد ام. ماسک راجع به موضوعات صلاحیت پرونده های شماره ۶، ۵۱، ۶۸، ۱۲۱، ۱۴۰، ۱۵۹، ۲۵۴، ۲۹۳ و ۴۶۶
تاریخ ثبت 10/11/1982
خواهان کیوان دی. مورگان، مدیر تصفیه زوکور اینترنشنال لیمیتید
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، و راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
شعبه دیوان عمومی
داوران ریچارد ام. ماسک
C254 Doc 75 FA
Case No: ۲۵۴