نظر موافق و مخالف شماره ۶ (۱۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای ۶-۱۵۹-دیوان عمومی
شماره سند ۸۲
توضیح نظرات موافق و مخالف آقای هوارد ام. هولتزمان راجع به احکام مربوط به صلاحیت در مورد نه پرونده حاوی قیود گوناگون درباره انتخاب مرجع رسیدگی
تاریخ ثبت 04/02/1983
خواهان فورد ارو اسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمان
C159 Doc 82
Case No: ۱۵۹