نظر موافق و مخالف شماره ۶۰۰ (۲ دی ۱۳۸۲)

شماره پرونده ۴۸۵
شماره رای ۶۰۰-۴۸۵-۱
شماره سند ۲۸۸
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی چارلز ان.براوئر
تاریخ ثبت 23/12/2003
خواهان فردریکا لینکن ریاحی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران چارلز ان.براوئر
C485 Doc 288 FA
Case No: ۴۸۵