نظر موافق و مخالف شماره ۶۰۰ (۱۷ فروردین ۱۳۸۳)

شماره پرونده ۴۸۵
شماره رای ۶۰۰-۴۸۵-۱
شماره سند ۲۹۱
توضیح نظر موافق و مخالف
تاریخ ثبت 05/04/2004
خواهان فردریکا لینکن ریاحی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران اسداله نوری
C485 Doc 291 FA
Case No: ۴۸۵