نظر موافق و مخالف شماره ۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۴۰
شماره رای ۵-۱۴۰ دیوان عمومی
شماره سند ۱۰۰
توضیح نظرات موافق و مخالف آقای هوارد ام. هولتزمان راجع به احکام مربوط به صلاحیت در مورد نه پرونده حاوی قیود گوناگون درباره انتخاب مرجع رسیدگی
تاریخ ثبت 04/02/1983
خواهان تی.سی.اس، بی اینکورپوریتد
خوانده ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمان
C140 Doc 100
Case No: ۱۴۰