نظر موافق و مخالف شماره ۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای -
شماره سند ۸۲
توضیح نظرات موافق و مخالف آقای هوارد ام. هولتزمان راجع به احکام مربوط به صلاحیت در مورد نه پرونده حاوی قیود گوناگون درباره انتخاب مرجع رسیدگی
تاریخ ثبت 04/02/1983
خواهان فورد ایروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و ایروترانیک اورسیز اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای زمینی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران،‌ بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمان
C159 Doc 82
Case No: ۱۵۹