نظر موافق و مخالف شماره ۵۸۰ (۱۷ تیر ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۸۳۲
شماره رای ۵۸۰-۸۳۲-۳
شماره سند ۱۶۱
توضیح نظر موافق و مخالف ریچارد سی. الیسون
تاریخ ثبت 08/07/1997
خواهان ویویان می توکلی، جمشید دیوید توکلی، کیوان آنتونی توکلی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد سی. الیسون
C832 Doc 161
Case No: ۸۳۲