نظر موافق و مخالف شماره ۵۴ (۲۸ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۸۷
شماره رای ۵۴-۳۸۷-۱
شماره سند ۳۰
توضیح نظرات هوارد ام. هولتزمن راجع به حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین. نظر موافق در مورد پرونده های شماره ۱۹ و ۳۸۷ و نظر مخالف در مورد پرونده شماره ۱۵
تاریخ ثبت 19/07/1983
خواهان کریر کورپوریشن، و اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، و سایرین
شعبه یک
داوران هوراد ام. هولتزمن
C387 Doc 30 FA
Case No: ۳۸۷