نظر موافق و مخالف شماره ۵۳۴ (۲۳ شهریور ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۱۹۳
شماره رای ۵۳۴-۱۹۳-۳
شماره سند ۱۰۷
توضیح نظر موافق و مخالف ریچارد سی. الیسون
تاریخ ثبت 14/09/1992
خواهان رضا سعید مالک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد سی. الیسون
C193 doc 107 FA
Case No: ۱۹۳