نظر موافق و مخالف شماره ۵۲۰ (۲۳ مهر ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۵۲۰
شماره رای ۵۲۰-۲۱۰-۳
شماره سند ۲۳۸
توضیح نظر موافق و مخالف ریچارد سی آلیسون
تاریخ ثبت 14/10/1991
خواهان ویلیام ج. لویت
خوانده جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان و بانک ملی ایران
شعبه سه
داوران ٰریچارد سی آلیسون
C210 Doc 238 FA
Case No: ۵۲۰