نظر موافق و مخالف شماره ۵۱۸ (۱۶ فروردین ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۱۳۱
شماره رای ۵۱۸-۱۳۱-۲
شماره سند ۱۹۹
توضیح نظر موافق و مخالف سید خلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 05/04/1993
خواهان پترولین اینکورپوریتد، ایستمن ویپستاک منوفکچرینگ اینکورپوریتد، سی هورس فیلت اینکوپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت نفتی ایران پان امریکن(ایپاک)، ‌شرکت ملی نفت ایران ،‌شرکت خدمات نفتی ایران
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان
C131 Doc 199 FA
Case No: ۱۳۱