نظر موافق و مخالف شماره ۵۱۴ (۹ دی ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۲۲۷
شماره رای ۵۱۴-۲۲۷-۳
شماره سند ۱۷۹
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 30/12/1991
خواهان ایستمن کداک کامپنی
خوانده دولت ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C227 Doc 179 FA
Case No: ۲۲۷