نظر موافق و مخالف شماره ۵۰۶ (۶ آبان ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۳۰۸
شماره رای ۵۰۶-۳۰۸-۲
شماره سند ۴۸۱
توضیح نظر موافق و مخالف سید خلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 28/10/1991
خواهان کامباسشن انجینیرینگ، اینکورپوریتد، وتکو، اینکورپوریتد، نتکو یو.کی. لیمیتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت خدمات نفت ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت صنایع فولاد ایران، ماشین سازی پارس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک تجارت خارجی ایران، بانک بازرگانی، شرکت توانیر، بانک مرکزی، ماشین سازی اراک، شرکت مهندسین مشاور کرست ایران
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان
C308 Doc 481 FA
Case No: ۳۰۸