نظر موافق و مخالف شماره ۵۰۳ (۱۷ خرداد ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۴۷۴
شماره رای ۵۰۳-۴۷۴-۳
شماره سند ۱۵۲
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 08/07/1991
خواهان فیبرو کورپوریشن
خوانده وزارت جنگ-شرکت اتکا با مسئولیت محدود، شرکت بازرگانی دولتی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری
C474 Doc 152
Case No: ۴۷۴