نظر موافق و مخالف شماره ۴۶۴ (۶ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۹۴
شماره رای ۴۶۴-۴۹۴-۳
شماره سند ۹۳
توضیح نظر موافق و مخالف چارلز ان. براوئر
تاریخ ثبت 23/01/1990
خواهان اینترنشنال سیستمز اند کنترلز کورپوریشن
خوانده شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C494 doc 93
Case No: ۴۹۴