نظر موافق و مخالف شماره ۴۳۱ (۵ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۳۹۵
شماره رای ۴۳۱-۳۹۵-۳
شماره سند 314
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 27/10/1989
خواهان کامپوزیت بیلدرز اینکورپوریتد، وود کامپوننتس کامپنی و موشوفسکی اینترپرایزر اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مسکن ایران (جانشین بانک رهنی ایران) و شرکت بیمه ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C395 Doc 314
Case No: ۳۹۵