نظر موافق و مخالف (۱۹ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۲۱
شماره رای دیوان عمومی ۱۲۱-۴۲
شماره سند ۸۶
توضیح نظر مخالف و موافق ریچارد ام. ماسک راجع به موضوعات صلاحیت
تاریخ ثبت 10/11/1982
خواهان جرح دبلیو دراکر، جونیور
خوانده شرکت معاملات خارجی، شرکت بیمه ایران، سازمان غله، شکر و چای کشور
شعبه دیوان عمومی
داوران ریچارد ام. ماسک
C121 Doc 86 FA
Case No: ۱۲۱