نظر موافق و مخالف شماره ۴۲۰ (۵ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۴۳
شماره رای ۴۲۰-۴۴۳-۳
شماره سند ۱۳۷
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی براور
تاریخ ثبت 27/10/1989
خواهان سازموگراف سرویس کورپوریشن، کمپانی فرانسز دو پروسپکسیون سیزمیک
خوانده شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براور
C443 Doc 137
Case No: ۴۴۳