نظر موافق و مخالف شماره ۴۱ (۱۳ شهریور ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۸
شماره رای ۴۱-۴۸-۳ آی.تی. ال.
شماره سند ۱۶۷
توضیح نظر موافق و مخالف ریچارد ام. ماسک درمورد موضوعات حقوقی مقدمانی (قرار اعدادی)
تاریخ ثبت 04/09/1984
خواهان امریکن بل اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C48 Doc 167 FA
Case No: ۴۸