نظر موافق و مخالف شماره ۴۱۹ (۲۵ فروردین ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۸/۱۲۹
شماره رای ۴۱۹-۱۲۸/۱۲۹-۲
شماره سند ۴۶۱
توضیح نظر موافق و مخالف سیدخلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 14/05/1989
خواهان سدکو، اینک، اصالتاْ و به نمایندگی از سدکو اینترنشنال اس. آ
خوانده شرکت صنایع دریایی ایران، شرکت ملی نفت ایران و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران سیدخلیل خلیلیان
C128 Doc 461 FA
Case No: ۱۲۸/۱۲۹