نظر موافق و مخالف شماره ۳۷۸ (۳ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۷۳
شماره رای ۳۷۸-۱۷۳-۳
شماره سند ۱۹۸
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 25/10/1988
خواهان هیوستن کانترکتینگ کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C173 Doc 198
Case No: ۱۷۳