نظر موافق و مخالف شماره ۳۷۷ (۳ آبان ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۲۶۱
شماره رای ۳۷۷-۲۶۱-۳
شماره سند ۱۹۳
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 25/10/1988
خواهان آوکو کورپوریشن
خوانده صنایع هواپیمایی ایران، شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران(پنها)، شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C261 Doc 193 FA
Case No: ۲۶۱