نظر موافق و مخالف شماره ۳۷۳ (۵ آبان ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۴۸۱
شماره رای ۳۷۳-۴۸۱-۳
شماره سند ۱۶۶
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 27/10/1989
خواهان موتورولا اینک.
خوانده شرکت هواپیمایی ملی ایران، صنایع الکترونیک ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C481 Doc 166
Case No: ۴۸۱