نظر موافق و مخالف شماره ۳۴۲ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۸۷‍
شماره رای ۳۴۲-۱۸۷-۳‍
شماره سند ۱۱۶
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 18/05/1988
خواهان گوردن ویلیامز
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک سپه و بانک ملت (بانک تهران سابق)
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C187 Doc 116
Case No: ۱۸۷‍