نظر موافق و مخالف شماره ۳۲۱ (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۷۱۲
شماره رای ۳۲۱-۱۰۷۱۲-۳
شماره سند ۸۴
توضیح نظر موافق و مخالف اصلاحی قاضی براوئر
تاریخ ثبت 30/11/1987
خواهان هرینگتون اند اسوشی ایتس، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C10712 Doc 84
Case No: ۱۰۷۱۲