نظر موافق و مخالف شماره ۲۲۵ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۸۹
شماره رای ۲۲۵-۸۹-۳
شماره سند ۲۳۲
توضیح نظر موافق و مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 13/05/1986
خواهان مک کالو اند کامپانی، اینکورپوریتد
خوانده وزارت پست و تلگراف و تلفن، شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C89 Doc 232 FA
Case No: ۸۹