نظر موافق و مخالف شماره (۱۹ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۶
شماره رای -
شماره سند ۹۷
توضیح نظر موافق و مخالف ریچارد ام. ماسک راجع به موضوعات صلاحیت
تاریخ ثبت 10/11/1982
خواهان -
خوانده -
شعبه هیئت عمومی
داوران ریچارد ام. ماسک
C6 Doc 97 FA
Case No: ۶