نظر موافق و مخالف شماره ۱۹۶ (۲۳ آبان ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۰۲
شماره رای ۱۹۶-۳۰۲-۳
شماره سند ۲۱۸
توضیح نظر موافق و مخالف چارلز ان.براوئر
تاریخ ثبت 14/11/1985
خواهان اینترنشنال تکنیکال پراداکتس کورپوریشن و شرکت فرعی تماماً متعلق به آن، آی تی پی اکسپورت کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان های تابعه ی آن نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع ملی وکالتاً از جانب سازمان هواپیمائی کشوری
شعبه سه
داوران چارلز ان.براوئر
C302 Doc 218 FA
Case No: ۳۰۲