نظر موافق و مخالف شماره ۱۳۵ (۲۹ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۳
شماره رای ۱35-۳۳-۱
شماره سند ۱۲۸
توضیح نظر هوارد ام. هولتزمن مخالف با احکام صادره در مورد ادعاها و موافق با رد ادعاهای متقابل
تاریخ ثبت 20/12/1984
خواهان سی‌لند سرویس، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتی‌رانی
شعبه یگ
داوران هوارد ام. هولتزمن
C33 Doc 128 FA
Case No: ۳۳