نظر موافق و مخالف شماره ۱۳۳ (۲ مرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۴۰
شماره رای ۱۳۳-۳۴۰-۳
شماره سند ۱۰۰
توضیح نظر موافق پرویز انصاری نسبت به بخشی از حکم و نظر مخالف نسبت به بخش دیگر آن
تاریخ ثبت 24/07/1984
خواهان کل مین فودز اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت سیمرغ
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C340 Doc 100 FA
Case No: ۳۴۰