نظر موافق و مخالف (۱۹ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای -
شماره سند ۷۵
توضیح نظر مخالف و موافق ریچارد ام. ماسک راجع به موضوعات صلاحیت
تاریخ ثبت 10/11/1982
خواهان فورد ایروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و ارنیوترونیک اورسیز اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران،‌ بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه -
داوران ریچارد ام. ماسک
C159 Doc 75 FA
Case No: ۱۵۹