نظر موافق و مخالف شماره ۱ (۱۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۶
شماره رای ۱-۶-هیئت عمومی
شماره سند ۱۲۰
توضیح نظرات موافق و مخالف آقای هوارد ام. هولتزمان راجع به احکام مربوط به صلاحیت در مورد نه پرونده حاوی قیود گوناگون درباره انتخاب مرجع رسیدگی
تاریخ ثبت 04/02/1983
خواهان گیبز اند هیل، اینکورپوریتد
خوانده شرکت تولید و انتفال نیرو (توانیر) وزارت نیروی دولت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران- وزارت نیروی دولت ایران، وزارت نیروی دولت ایران، بانک ایرانیان، بانک تجارت، شعبه طالقانی شرقی، بانک بین المللی ایران و ژاپن
شعبه ؟
داوران هوارد ام. هولتزمان
C6 doc 120 FA
Case No: ۶