نظر موافق و مخالف (۱۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۵۱
شماره رای -
شماره سند ۸۲
توضیح نظرات موافق و مخالف آقای هوارد ام. هولتزمان راجع به احکام مربوط به صلاحیت در مورد نه پرونده حاوی قیود گوناگون درباره انتخاب مرجع رسیدگی
تاریخ ثبت 04/02/1983
خواهان -
خوانده -
شعبه -
داوران هوارد ام. هولتزمان
C51 Doc 82 FA
Case No: ۵۱