نظر موافق و مخالف شماره ۴ (۱۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۲۱
شماره رای ۱۲۱-۴-هیئت عمومی
شماره سند ۱۱۲
توضیح نظرات موافق و مخالف آقای هوارد ام. هولتزمان راجع به احکام مربوط به صلاحیت در مورد نه پرونده حاوی قیود گوناگون درباره انتخاب مرجع رسیدگی
تاریخ ثبت 04/02/1983
خواهان جرح دبلیو دراکر، جونیور
خوانده شرکت معاملات خارجی، شرکت بیمه ایران، سازمان غله، شکر و چای کشور
شعبه هیئت عمومی
داوران هوارد ام. هولتزمان
C121 Doc 112 FA
Case No: ۱۲۱