نظر موافق/مخالف شماره ۳۶۰ (۱۳ خرداد ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۱۰۵۱۴
شماره رای ۳۶۰-۱۰۵۱۴-۱
شماره سند ۹۷
توضیح نظر موافق/مخالف اسداله نوری
تاریخ ثبت 03/06/1988
خواهان لئونارد و میویس دیلی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران اسداله نوری
C10514 Doc 97 FA
Case No: ۱۰۵۱۴