نظر موافق شماره ۸۷ (۲۰ مرداد ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۱۰۴۵
شماره رای ۸۷-۱۱۰۴۵-۱
شماره سند ۲۴
توضیح نظر موافق هوراد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 11/08/1989
خواهان اینترنشنال تلفن اند تلگراف کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوراد ام. هولتزمن
C11045 doc 24
Case No: ۱۱۰۴۵