نظر موافق شماره ۷۶ (۲۷ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۴۳
شماره رای ۷۶-۲۴۳-۱
شماره سند ۸۶
توضیح نظر موافق هوراد ام. هولتزمن در مورد حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 19/10/1983
خواهان ادونس کامپیوتر تکنیکس کورپوریشن و اینتر-اکت کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، اینفورمیشن سیستمز ایران ("ایز ایران")، نیروی هوائی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C243 doc 86
Case No: ۲۴۳