نظر موافق شماره ۷۱ (۸ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۴۶
شماره رای ۷۱-۳۴۶-۳
شماره سند ۱۷۲
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 20/09/1983
خواهان آلن کریگ
خوانده وزارت نیروی ایران، مهندسین مشاور مهاب (مهاب)، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت خدمات مهندسی ایران-زمین
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C346 DOC 172
Case No: ۳۴۶