نظر موافق شماره ۷۰ (۹ آذر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۸۵
شماره رای ۷۰-۱۸۵-۳
شماره سند ۷۰
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 30/11/1983
خواهان چاس.تی. مین اینترنشنال، اینکورپوریتد
خوانده شرکت مهندسی مشاور مهاب و وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C185 Doc 70 FA
Case No: ۱۸۵