نظر موافق شماره ۶۵ (۲۷ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۲۷
شماره رای ۶۵-۴۲۷-۱
شماره سند ۳۰
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن با احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین در پرونده های شماره ۲۷۹، ۴۲۷ و ۸۰۷
تاریخ ثبت 19/10/1983
خواهان گودیرتایر اندرابر کامپنی، گودیر اینترنشنال کورپوریشن
خوانده شرکت تسمه ملی (سابقاً گودبلت ایران) (شرکت سهامی خاص)
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C427 Doc 30
Case No: ۴۲۷