نظر موافق شماره ۶۴ (۲۷ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۸۰۷
شماره رای ۶۴-۸۰۷-۱
شماره سند ۴۵
توضیح نظرم موافق هوراد ام. هولتزمن با احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین در پرونده های شماره ۲۷۹، ۴۲۷ و ۸۰۷
تاریخ ثبت 19/10/1983
خواهان پراکتر اند گمبل کامپنی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، و سایرین
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C807 Doc 45
Case No: ۸۰۷