نظر موافق شماره ۶۳ (۲۷ مهر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۷۹
شماره رای ۶۳-۲۷۹-۱
شماره سند ۵۴
توضیح نظر موافق هوراد ام.هولتزمن با احکام مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین در پرونده های شماره ی ۲۷۹، ۴۲۸ و ۸۰۷
تاریخ ثبت 19/10/1983
خواهان ای.بی.اس. ورلد واید-تکنیکال سرویسز اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، و سایرین
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C279 Doc 54
Case No: ۲۷۹