نظر موافق شماره ۵۹۵ (۸ آذر ۱۳۸۷)

شماره پرونده ۸۲۳
شماره رای ۵۹۵-۸۲۳-۳
شماره سند ۱۲۱
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 29/11/1999
خواهان بانک مرکزی ایران
خوانده بانک فدرال رزرو نیویورک
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C823 Doc 121
Case No: ۸۲۳