نظر موافق شماره ۵۶۴ (۱۹ دی ۱۳۷۴)

شماره پرونده ۲۹۶
شماره رای ۵۶۴-۲۹۶-۲
شماره سند ۱۳۱
توضیح نظر موافق کورش حسین عامی
تاریخ ثبت 09/01/1996
خواهان پرویز صدیق بواناتی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران کورش حسین عاملی
C296 Doc 131 FA
Case No: ۲۹۶