نظر موافق شماره ۵۵ (۵ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۲۹
شماره رای ۵۵-۱۲-۳ آی تی ال
شماره سند ۴۱۸
توضیح نظر موافق
تاریخ ثبت 26/11/1985
خواهان سدکو، اینک، اصالتاْ و به نمایندگی از سدکو اینترنشنال اس. آ و سدیران دریلینگ کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C129 Doc 418
Case No: ۱۲۹