نظر موافق شماره ۵۵ (۲۸ تیر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۶۵
شماره رای ۵۵-۱۶۵-۱
شماره سند ۵۸
توضیح نظر موافق هوارد ام. هولتزمن
تاریخ ثبت 19/07/1983
خواهان ایکانامی فورمز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو، شرکت سهامی ساختمان سد و تأسیسات آبیاری (سابیر)، شرکت ساختمانی مانا، سهامی خاص (مانا)، بانک ملت (بانک تهران سابق)
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C165 Doc 58 FA
Case No: ۱۶۵