نظر موافق شماره ۵۴۴ (۸ بهمن ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۲۹۸
شماره رای ۵۴۴-۲۹۸-۲
شماره سند ۲۴۲
توضیح نظر موافق جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 28/01/1993
خواهان جیمز ام. سقیع، مایکل آر. سقیع، و آلن ج. سقیع
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C298 Doc 242
Case No: ۲۹۸