نظر موافق شماره ۵۰ (۲۶ خرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۰
شماره رای ۵۰-۴۰-۳
شماره سند ۹۴
توضیح نظر موافق ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 16/06/1983
خواهان آر.ان. پامروی، ک. اس. پامروی و آر. ام. پامروی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه
داوران ریچارد ام. ماسک
C40 Doc 94 Fa
Case No: ۴۰