نظر موافق شماره ۴۸ (۲۸ تیر۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۹
شماره رای ۴۸-۱۹-۱
شماره سند ۸۶
توضیح نظرات هوارد ام. هولتزمن راجع به حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین، نظر موافق راجع به پرونده‌های شماره ۱۹ و ۳۸۷ و نظر مخالف راجع به پرونده شماره ۱۵
تاریخ ثبت 19/07/1983
خواهان شوران ریسرچ کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C19 Doc 86 FA
Case No: ۱۹