نظر موافق شماره ۴۷ (۷ تیر ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۶
شماره رای ۴۷-۱۵۶-۲
شماره سند ۷۸
توضیح نظر موافق جورج اچ. آلدریچ در نتیجه حکم
تاریخ ثبت 28/06/1983
خواهان آی تی تی اینداستریز، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جورج اچ. آلدریچ
C156 Doc 78
Case No: ۱۵۶